high quality cheap replica watches to make certain the excellent top quality and also amazing story with the services lifestyle

Kata Sambutan Islami

Kata Sambutan Islami

 Foto Sambutan Ceramah Aprilian Tas Seminar Murah

Kata Sambutan Islami

Kata sambutan islami, Dalam sebuah acara misalnya rapat, seminar, pernikahan, syukuran, bahkan acara resmi pun tentu saja ada yang namanya kata sambutan atau pidato yang sudah menjadi menjadi salah satu rangkaian acara yang tidak dapat ditinggalkan.

 

Pembukaan kata sambutan yang bagus tentu saja akan mempunyai pengaruh pada perhatian hadirin pada acara yang akan dikerjakan. Terlebih lagi lagi kata sambutan di letakkan di awal acara yang umumnya dikatakan oleh orang yang penting dan terkait acara

Kata sambutan itu juga dapat berupa ceramah singkat atau sekedar pembukaan terhadap acara tersebut. Dikarenakan di indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Kebanyakan sambutan yang di gunakan juga kata sambutan islami. Kata sambutan islami ialah kata sambutan yang umumnya di awali dengan salam, shahadat dan dan sholawat dan di tambah menggunakan kalimat pembuka berbahasa Arab. Nah untuk lebih jelasnya, berikut kami akan memberikan beberapa contoh kata sambutan islami.

Kata Sambutan Ketua Panitia

Selain di awali dengan salam dan pembukaan dengan bahasa arab. Kata sambutan ketua panitia harus memperhatikan tata karma penyebutan nama, mulai dari hierarki jabatan paling tinggi. Dalam sambutan ketua organisasi ini, diberikan pembukaan dan juga ucapan terima kasih atas pihak yang telah hadir. contoh kata sambutan berikut cocok untuk kata sambutan seminar, sambutan ketua organisasi, dan dan kata sambutan ketua panitia seminar. Untuk kata sambutan ketua panitia jika di gabung menjadi kata sambutan islami kurang lebih seperti ini contoh kata sambutan nya:

Kata sambutan islami ketua panitia

Assalamualaikum Wr. wb.
Alhamdulillahi robbil ‘Alamin Assholatu Wassalamu Ala Asyrofil Ambiya Wal  Mursalin, Wa ’Ala  Wasohbihi Ajmain Amma Ba’du.
Salam damai sejahtera bagi kita semua

Kepada Bapak (Sebutkan nama dan gelar )
Kepada Bapak (Sebutkan nama dan gelar ) (dst menyesuaikan yang ingin di sebut.)
Kedapa Panitia Acara (Sebutkan Nama Acara) membantu menjadikan acara ini sukses,
Dan para tamu undangan yang senang berpartisipasi di acara (Sebutkan nama acara)

Puji kami senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. lantaran kelimpahan kasih anugerah, kita bisa berkumpul bersama pada acara (sebutkan nama acara) dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan.
Sholawat serta salam kami terus dicurahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad SAW, Yang menuntun kita ke jalan yang benar,aman serta barokah.

Selaku ketua panitia pelaksana acara (Sebut acara) ini, saya ingin berterima kasih atas adanya banyak peserta yang datang untuk berperan serta pada acara ini.

Tidak lupa saya berterima kasih banyak ke seluruh panitia pelaksana acara yang membantu dari awalnya sampai akhir hingga acara berjalan baik.

Maksud dan tujuan dari acara ini (Sebutkan tujuan acara dengan singkat dan padat)

Kami harap kami harap selaku penyelenggaraan acara ini menjadi kecintaan kami pada (Sebut lembaga atau organisasi yang dinaungi)

Kami berharap sepanjang acara ini kita bisa bekerja bersama secara baik serta sama-sama memberikan dukungan hingga acara dapat berjalan secara baik dan lancar. Aamiin.

Kata Sambutan Acara Pengajian

Kata sambutan ini tentunya sangat islami sekali, bisa juga  ditambahi dengan doa dan pembukaan yang lebih banyak menggunakan bahasa arab. Umumnya kata sambutan ini sering di gunakan sebagai contoh kata sambutan yang sederhana dalam acara atau terkadang di gunakan contoh kata sambutan acara syukuran. Untuk kata sambutan acara pengajian jika di gabung menjadi kata sambutan islami kurang lebih seperti ini contohnya:

Foto Sambutan Ceramah Aprilian Tas Seminar Kit Murah

Kata sambutan islami acara pengajian

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.
Alhamdulilahi rabbilalamin,
Washolatu wassalamu ala Asyrofil ambiyaai walmursalin,
Sayyidina wa maulana Muhammad
Wa alaa alihi wa ashohbih ajmain, Ama ba’du.

Pertama kali mari kita panjatkan puji sukur kehadirat yang maha pengasih lagi penyayang, Allah SWT yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, baik Nikmat Iman serta Islam dan di tambah lagi Nikmat Sehat Wal’afiat, hingga pada ini hari kita bisa bergabung tanpa ada satu rintangan apapun dan kurang satupun untuk datang di acara yang Insya Alloh dimuliakan oleh Allah SWT.

Shalawat dan salam terlimpahkan ke Nabi Kita Muhammad SAW. yang sudah membawa kita dari Masa Jahiliah ke yang dirohmati oleh allah SWT saat ini. dan juga kepada keluargannya, sahabat, dan seluruh pengikutnya dan ke kita semuanya sampai yaumil akhir

Selanjutnya, sebagai panitia pelaksanaan acara pengajian (sebutkan nama acara) kami mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasi dan dukungan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian sehingga acara pengajian ini dapat terselenggara dengan baik, karena tanpa bantuan dan dukungan dari bapak- bapak dan saudara-saudara sekalian serta pihak-pihak lain yang tidak sempat kami sampaikan karena terbatasnya waktu, mustahil acara ini bisa terseleng gara dengan baik dan lancar.

Maksud dan tujuan dari acara pengajian ini (Sebutkan tujuan acara dengan singkat dan padat)

Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula perlu kami sampaikan bahwa (sebutkan nama acara) ini dimaksudkan (terangkan maksud dan tujuan acara )

Sekian dan bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dihati saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberkati kalian semua. Amin.
Billahitaufiq wal hidayah, wassalamu’alaum Wr. Wb.

Kata Sambutan Tuan Rumah

Kata sambutan tuan rumah pada umumnya sering di pakai untuk acara syukuran, acara pengajian di rumah. Walaupun acaranya di rumah jika yang hadir merupakan tamu penting, alangkan baiknya tetap menggunakan tata krama untuk menyebutkan nama orang yang memiliki jabatan di lingkungan rumah tersebut. Untuk kata sambutan tuan rumah jika di gabung menjadi kata sambutan islami kurang lebih seperti ini contohnya:

Kata sambutan islami tuan rumah

Assalamu ’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi robbil Alamin Assholatu Wassalamu ‘Ala Asyrofil Ambiya’i Wal Mursalin, Wa ’Ala alihi Washbihi Ajma’in ‘Amma Ba’du.

Kepada Bapak (Sebutkan jabatan tertinggi pertama)
Kepada Bapak (Sebutkan jabatan tertinggi kedua)
Yang kami hormati Bapak tokoh agama dan para masyarakat yang hadir pada malam hari ini.
Serta seluruh tamu undangan yang saya cintai yang Insya Allah selalu di rohmati Allah.

Yang pertama kita panjatkan puji serta sukur ke Allah SWT atas rahmat anugerah dan karunia-Nya yang di limpahkan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan jasmani/rohani, nikmat iman dan nikmat menetapi agama islam.Sebab nikmat yang di curahkan Allah lah Sehingga Alhamdulillah kita dapat mendatangi acara………….. di dalam rumah Bapak…., tanpa hambatan sedikit pun. Alhamdulillah,

Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, Sebab dengan perantara beliaulah agama islam bisa tersebar luas sampai ke penjuru dunia. Hingga kita bisa faham dan mengerti mana yang tuntunan yang di ridhoi Allah serta yang mana di murkai-Nya, serta mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rosululloh di hari kiamat kelak. Amin Ya Robbal A’alamin.

Bapak Ibu sekalian, saya sendiri sebagai wakil tuan-rumah menyampaikan selamat datang di tempat tinggal Bapak………………. Terima kasih yang tidak terbatas kami katakan ke Bapak Ibu sebab sudah sudi untuk datang pada acara ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak serta Ibu memperoleh balasan pahala dari Allah SWT. Aminn

Bapak…………….. selaku tuan-rumah meminta maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyambutan dan sajian yang ada kurang sudi bagi Bapak Ibu sekaligus. Sebab berikut batasan kekuatan kami.

Baik berikut kata sambutan saya sebagai wakil Bapak……….. Sebagai tuan-rumah. Minta maaf bila ada salah kata, serta ke Allah saya minta ampun.

Wabilahitaufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kata Sambutan Acara Rapat

Kata sambutan acara rapat yang baik dalam rapat adalah tetap memberikan pembukaan dengan salam dan doa dan juga ucapan terima kasih atas pihak yang telah hadir (dari derajat paling tinggi). Untuk kata sambutan acara rapat jika di gabung menjadi kata sambutan islami kurang lebih seperti ini contohnya:

Kata sambutan islami acara rapat

Assalamualaikum wr.wb
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat….. ( Sebutkan nama pimpinan tertinggi dan jabatannya)
Yang kami hormati….. ( Sebutkan nama pimpinan tertinggi ke dua dan jabatannya)
Yang kami hormati seluruh staf
Dan seluruh peserta rapat yang saya cintai yang telah hadir…

Alhamdulillahirobil’alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara “Rapat ….. ( Sebutkan dengan nama kegiatan) tahun 2020”. Dengan tema “ Menghadapi Tahun 2021 Lebih Jaya”. (Sebutkan tema jika memang ada)

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah mufakat yang lebih baik.

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumil Kiyamah nanti.

Selanjutnya, Yang pertama adalah kami mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasi dan dukungan bapak-bapak rekan, rekan dan  saudara-saudara sekalian sehingga acara rapat ini dapat terselenggara dengan baik. Adapaun maksud dan tujuan dari acara pengajian ini (Sebutkan tujuan acara dengan singkat dan padat)

Sekian dan bila terdapat kata-kata yang tidak nyaman pada saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberkati kalian semua. Amin.
Billahitaufiq wal hidayah, wassalamu’alaum Wr. Wb.

Untuk contoh sederhananya anda bisa membaca nya di  Kata-Kata Sambutan Rapat, Contoh Kata Sambutan Sederhana

Foto Sambutan Ceramah Aprilian Tas Seminar

Kata Sambutan Untuk Pembukaan Acara Resmi

Sambutan untuk pembukaan acara resmi sendiri tetap di awali dengan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, ungkapan rasa syukur, hingga apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Kata sambutan sendiri juga bisa di sisipi dengan sedikit pidato. Pembukaan pidato hendaknya disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Untuk kata sambutan pembukaan acara resmi jika di gabung menjadi kata sambutan islami kurang lebih seperti ini contohnya:

Kata sambutan Islami pembukaan acara resmi

Assalamualaikum wr, wb.

Bismillahirahmanirrohim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi robbil alamin.
Wabihi nastainu’alaa umuurid dun ya waddiin
Wassolatu Wassalamu ala sayyidina muhammadiin Wa alaa aalihi wasohbihi aj maiin
Ammaa ba’du.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama yang kami hormati Bapak …… selaku Walikota Kota ……
Kedua yang kami hormati Bapak ……………. selaku Kepala Sekolah ……..
Ketiga kami hormati seluruh peserta …..
Dan Selanjutnya yang kami sayangi seluruh rekan yang terlibat dalam acara ini.

Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan penguasa seluruh jagad raya. Karena berkat nikmat dan izin-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini tanpa kekurangan satu apapun. Shalawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya.

Bapak-bapak ibu ibu dan hadirin sekalian yang saya cintai dan hormati,
Apa yang kita lakukan saat ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan serta penghargaan kita untuk para pejuang dan pahlawan yang telah berjuang sekuat tenaga dengan mengorbankan harta benda bahkan jiwa raga nya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya…. dst

Bapak-bapak ibu ibu dan hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati,
Itulah yang bisa saya sampaikan pada acara hari ini. Yaitu acara malam syukuran peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI yang ke 81 tahun 2020. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati bapak ibu dan saudara-saudara semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya,

Wabilahitaufiq walhidayah
Wassalamualaikum wr wb

Anda tentunya harus memperhatikan acara tersebut apakah formal atau tidak. Menyesuaikan acara dan sambutan adalah hal harus selalu di perhatikan. Sehingga nantinya kata sambutan apakah baik dengan acara sehingga pantas untuk disampaikan.

Demikian dari apriliantas.com yang bisa berikan mengenai kata sambutan islami yang dapat anda buat jadi referensi. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Baca juga artikel lainnya disni.

Tentang Produsen Seminar kit atau Konveksi Tas Seminar Apriliantas.com

Apriliantas.com adalah produsen seminar kit atau konveksi tas seminar. Yang siap menyediakan berbagai macam kebutuhan seminar kit dalam acara seminar. Aprliantas.com memiliki banyak sekali katalog varian tas seminar yang bisa di jadikan referensi bagi anda untuk pesan tas seminar di www.apriliantas.com. Biaya yang di sediakan untuk Tas seminar murah apriliantas relatif sangat miring  dibandingkan dengan konveksi tas seminar yang lainnya. Lihat katalog tas seminar.

Apa bila berniat membuat seminar kit untuk perusahaan anda baik untuk karyawan atau sebagai ajang promosi seperti tas semiar, block note seminar, tumbler seminar, pulpen seminar baju seminar dan seminar kit lainnya segera hubungi CS kami via WhatsApp di bawah ini.

tas seminar

Sumber : https://apriliantas.com/